”Go and save a life!”

Jokaisella on velvollisuus auttaa hädässä olevaa parhaan kykynsä mukaisesti.
Kuka tahansa pystyy oppimaan ensiaputaitoja joilla voit pelastaa ihmishengen.
Pienilläkin teoilla on suuri merkitys auttamisketjussa.

Koulutuksissamme keskitymme käytännönläheisyyteen.

Kouluksemme räätälöidään aina tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.

Koulutustiimiimme kuuluu vain kokeneita ensihoidon, terveydenhuollon ja turvallisuusalan ammattihenkilöitä.

Ensiapukoulutus

MediSkills -ensiapukursseilla saa toimintavarmuutta ja käytännön taitoja ensiaputilanteissa toimimiseen.

Ensiapukoulutettu henkilöstö osaa arvioida työpaikan, -ympäristön ja työskentelymenetelmien riskejä jo etukäteen, jolloin työtapaturmia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti.

Vahingon sattuessa ripeästi aloitettu ensiapu lyhentää sairauspoissaoloja.

Ensiapukurssimme räätälöidään työpaikka- ja toimialakohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.

Hätäensiapu 4-6 h
EA1
EA2
Erityiskurssit

Uhkatilannekoulutus

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa arvioimaan työhön liittyvät väkivaltariskit ja ryhtymään ennalta estäviin toimenpiteisiin.

Jokaisella on oikeus työskennellä turvallisesti ilman väkivallan uhkaa.

Uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistaminen, ennakointi ja rajoittaminen, sekä oikeiden toimintamallien harjoittelu ovat keskeisessä osassa MediSkills -uhkatilannekoulutuksia.

Koulutuksissamme käsittelemme lainsäädäntöä, työympäristön väkivaltariskien tunnistamista, uhkaavan henkilön kohtaamista, taktista ennakointia, sekä tehokkaita ja toimivia itsepuolustustekniikoita.

Uhkatilanteiden hallinta I 4 h
Uhkatilanteiden hallinta I+II 7 h

Työturvallisuuskoulutus

Toteutamme myös toimiala- ja työpaikkakohtaisesti räätälöityjä Työturvallisuuskortti -koulutuksia.

Työturvallisuuskortti -kouluttajamme on pätevöitynyt mm. onnettomuus-, vaaratilanne- ja tapaturmatutkintaan, mikä palautteiden perusteella näkyy kurssien käytännönläheisessä sisällössä ja arkiseen riskienhallintaan asennoitumisena.

Asiantuntijamme avustavat tarvittaessa työsuojelun toimintasuunnitelman laatimisessa tai päivityksessä.